ไวรัสโควิด - 19 การป้องกันวิธีป้องกันไวรัสโควิด - 19

1. ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ

2. ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล สำหรับใช้ของตนเองให้ เพียงพอ และควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล การสวมใส่ หน้ากากอนามัย

3. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล พร้อมกับสวมหน้ากากอนามัย

4.หากพบว่าตนเองป่วยหรือเริ่มป่วย ควรติดต่อขอเข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอน 

5. หากสังเกตเห็นผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่  จุดปฐมพยาบาล เพื่อรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน 

6. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการโรคในระบบทางเดิน หายใจที่ไม่ป้องกันตนเอง

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 711,163